reklamy niepożądane

KATALOG REKLAM NIEPOŻĄDANYCH W/NA ŚRODKACH
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług, dbamy o to, aby emitowany spoty reklamowe nie zawierały treści niepożądanych. Poniżej znajduje się lista treści, jakich nie emitujemy w Telewizji M:

 1. przesyconych erotyzmem oraz zawierających elementy i treści pornograficzne;
 2. nakłaniających do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
 3. zawierających treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;
 4. deprecjonujących komunikację miejską;
 5. promujących produkty alkoholowe w tym piwo;
 6. zawierających treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczające jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)
 7. naruszających przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
 8. propagujących postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerujące niehumanitarne traktowanie zwierząt ( z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
 9. zachęcających do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
 10. zachęcających do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
 11. produktów tytoniowych;

Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na zmieniające się pomysły twórców reklamy oraz tolerancję Pasażerów komunikacji miejskiej.

x